📔    Kataloger
🚚    Fri fragt ved køb for 499 KR
/assets/images/logo.png
Magnifying Glass Streamline Icon: https://streamlinehq.com
User Circle Single Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Log ind

Menu 2 Streamline Icon: https://streamlinehq.com
Magnifying Glass Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Handelsvilkår

Handelsvilkår B2C 1. Anvendelsesområde

1.1 Hjemmesiden www.jakworkwear.dk og den på hjemmesiden tilknyttede webshop ejes og drives af J.A.K. WORKWEAR A/S, CVR-nummer 19267687 (”Sælgeren”).

1.2 Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for forbrugerkøb af varer og serviceydelser (”Produkterne”), samt levering heraf i Dan-mark, foretaget af enhver forbruger (”Køberen”) via webshoppen på www.jakworkwear.dk, og de udgør en integreret del af enhver købsaf-tale indgået mellem Sælgeren og Køberen. Betingelserne gælder for al-le tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Sælgeren og Køberen.

2. Købsaftalens indgåelse

2.1 Købsaftalen indgås på den måde, at Køberen går ind på Sælgerens hjemmeside, www.jakworkwear.dk, og vælger de Produkter, Køberen vil købe i webshoppen. Køberen tilføjer de valgte Produkter til indkøbs-kurven og accepterer herefter Betingelserne. Dernæst vælger Køberen betalingsform og afgiver sin ordre. Bindende købsaftale indgås, når Køberen har afgivet sin ordre. 2.2 Efter Køberen har afsendt en ordre, modtager Køberen en ordrebe-kræftelse per e-mail.

2.3 Der tages forbehold for udsolgte Produkter. Såfremt et Produkt måtte være udsolgt, vil Sælgeren informere Køberen herom hurtigst muligt og eventuelt tilbyde Køberen et erstatningspro-dukt af tilsvarende kvalitet.

3. Priser

3.1 De annoncerede priser gælder kun ved forbrugerkøb.

3.2 De annoncerede priser er opgivet i DKK og er inklusive moms. Priserne er angivet eksklusive fragt- og eventuelle andre forsendelsesomkost-ninger.

3.3 De annoncerede priser er vejledende og kan til enhver tid og uden varsel ændres. Der ydes ikke rabat på allerede nedsatte Produkter. Der tages forbehold for trykfejl/systemfejl.

4. Betaling

4.1 På hjemmesiden www.jakworkwear.dk kan Køberen i webshoppen beta-le med Dankort, Visa/Dankort, Visa Kort, Visa Electron, Mastercard, JCB Card, China UnionPay, Diners Club Card og Discover Card. Ved beta-ling med kreditkort pålægges ingen ekstragebyrer. Når Køberen betaler med betalingskort, trækkes beløbet først, når Produkterne sendes fra Sælgeren til Køberen. Webshoppen på www.jakworkwear.dk anvender NETS Betalingssystemet. Alle kreditkortoplysninger sendes krypteret mellem webshoppen og NETS Betalingssystemet.

4.2 Køberen kan, udover de i pkt. 4.1 nævnte metoder, betale via en bankoverførsel. Køberen skal overføre betalingen til Sælgerens konto i Nykredit Bank A/S, kontonr. 8117-4539219 (IBAN: DK0581170004539219, SWIFT: NYKBDKKK). Når Sælgeren har regi-streret indbetalingen, sender Sælgeren omgående Produkterne til Kø-beren.

4.3 I tilfælde af at Køberens betaling ikke gennemføres rettidigt og/eller forudsætningerne for at yde en aftalt kredit er væsentligt ændret, er Sælgeren berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Kø-beren, uanset om sådanne leverancer er forbundet på nogen måde.

4.4 Sker betaling for sent, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som Sæl-geren er ansvarlig for, er Sælgeren berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato i henhold til ren-teloven.

4.5 Køberen er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Sælgeren, som ikke er udtrykkelig skriftlig anerkendt af Sælgeren, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav af nogen art.

5. Levering

5.1 Forsendelse sker med General Logistics Systems Denmark A/S (GLS), medmindre andet er aftalt. Forsendelsen kan følges i GLS’ Track&Trace System. De til enhver tid gældende fragtpriser vil altid fremgå af or-dren, idet køb for DKK 900 eller mere dog sendes fragtfrit i Danmark (pr. 1. september 2022 koster en standardforsendelse DKK 69, hvis der er tale om en levering med omdeling, mens prisen er DKK 49, hvis der er tale om en standardforsendelse uden omdeling). Priserne på forsendelse kan ændres uden varsel. For forsendelser til udlandet af-regnes fragt, uanset købets størrelse, efter de til enhver tid gældende fragtpriser.

5.2 Leveringstiden fra ordrens afgivelse fastsættes af Sælgeren efter bed-ste skøn. Der tages forbehold for udskudt leveringstid.

5.3 En eventuel forsinkelse i forhold til den først skønnede leveringstid giver Køberen beføjelser i henhold til købeloven.

5.4 Risikoen for tab af eller beskadigelse af Produkterne overgår til Købe-ren ved levering.

6. Fortrydelsesret og returnering af Produkter

6.1 For køb foretaget via webshoppen på www.jakworkwear.dk gælder det i pkt. 6 anførte. Det i pkt. 6 anførte gælder også, hvis købet af andre årsager er omfattet af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret.

6.2 Køberen har 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelo-ven. Fortrydelsesretten gælder dog blandt andet ikke for levering af Produkter, som er fremstillet efter Køberens specifikationer eller har få-et et tydeligt personligt præg og for aftaler om specifikke, hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos Køberen, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om. Fortrydelsesretten gælder heller ikke for forseglede Produkter, som af sundhedsbeskyttelses- eller hy-giejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen (f.eks. undertøj eller an-sigtsmasker).

6.3 Fristen på de 14 dage beregnes ved køb af Produkter fra den dag, Køberen får Produkterne fysisk i sin besiddelse.

6.4 Køberen har selv ansvaret for at gøre sin fortrydelsesret gældende.

6.5 Ønsker Køberen at udøve sin fortrydelsesret, skal Køberen inden udlø-bet af fortrydelsesfristen, jf. pkt. 6.2 og pkt. 6.3, ved afgivelse af en utvetydig erklæring give Sælgeren meddelelse herom. Køberen kan vælge at benytte Sælgerens standard fortrydelsesformular, der fås ved henvendelse til Sælgeren, men er ikke forpligtet hertil. Erklæring til Sælgeren om udnyttelse af fortrydelsesretten kan gives på følgende måder:

• Standard fortrydelsesformular;
• Ved personlig henvendelse til J.A.K. Workwear A/S, Ener-givej 11, 6700 Esbjerg, hvor fornøden vejledning om va-rernes overgivelse mv. til Sælgeren vil blive givet;
• Ved at returnere Produkterne til følgende adresse: J.A.K. Workwear A/S, Energivej 11, 6700 Esbjerg. Returforsen-delse betales af Køberen;
• Ved at Køberen nægter at modtage Produkterne og sam-tidig erklærer at købet fortrydes;
• Ved at Køberen benytter sig af fortrydelsesformularen på www.jakworkwear.dk.

6.6 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelse om at fortrydelsesret-ten udnyttes, er afgivet inden fristens udløb.

6.7 Køberen hæfter for eventuel forringelse af Produkternes værdi, som skyldes anden håndtering af Produkterne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå Produkternes art, egenskaber og den måde, Produkterne fungerer og /eller anvendes på.

6.8 Såfremt fortrydelsesretten er gjort gældende, har Køberen ansvaret for at returnere Produkterne til Sælgeren uden unødig forsinkelse og se-nest 14 dage efter den dato, hvor Køber har givet meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Enhver returforsen-delse skal betales af Køberen.

6.9 Sælgeren er forpligtet til at tilbagebetale det beløb til Køberen, som Køberen har betalt, inklusivt evt. fragt for forsendelsen til Køberen (men ikke fragt for returforsendelsen til Sælgeren), ekspeditionsgebyr, afgifter, opkrævningsgebyr og lignende. Tilbagebetaling skal finde sted senest 14 dage efter, at Sælgeren har modtaget meddelelse om Køberens beslutning om fortrydelse af købsaftalen. Dog kan Sælgeren tilbageholde beløbet, indtil Sælgeren modtager Produkterne fra Købe-ren, eller efter at fragtseddel er stillet til Sælgerens disposition, alt ef-ter hvilket tidspunkt der er tidligst. Det er ikke et krav, men ekspediti-onen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger returforsen-delsen, f.eks. kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og konto-nummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forud-gående korrespondance mv.

7. Mangler – undersøgelsespligt, reklamation og ansvar

7.1 Umiddelbart efter levering eller modtagelse af Produkterne og altid før påbegyndelse af ibrugtagning af Produkterne, skal Køberen undersøge de leverede Produkter for at konstatere, at de er mangelfrie. Viser der sig mangler ved Produkterne, er Køberen forpligtet til at reklamere til Sælgeren i henhold til købelovens regler herom.

7.2 Reklamationer skal stiles til Sælgeren via kontaktformularen på www.jakworkwear.dk eller via e-mail til info@jak.as eller via almindelig post på adressen J.A.K. Workwear A/S, Energivej 11, 6700 Esbjerg, el-ler på telefon (+45) 76 15 29 29.

7.3 Købelovens reklamationsfrist på to (2) år gælder ikke for Produkter, som typisk har en kortere levetid end to (2) år, herunder f.eks. sko og arbejdstøj mv. Reklamation over sådanne Produkter, skal derfor fore-tages inden udløbet af en sådan kortere levetid.

7.4 Såfremt Køberen ikke overholder de angivne reklamationsregler, forta-ber Køberen retten til at gøre indsigelse gældende.

7.5 I tilfælde af at Køberen opdager mangler ved Produkterne, er Køberen berettiget til at gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser, og Sælge-ren er berettiget til at tilbyde afhjælpning og/eller om- eller efterleve-ring i overensstemmelse med købeloven. I den forbindelse bemærkes, at Sælgeren ifølge købeloven kan have ret til mere end ét forsøg til at rette en mangel ved Produkterne, før Køberen kan kræve passende af-slag i købesummen eller ophævelse af købet.

7.6 Forandring af eller indgreb i Produktet uden Sælgerens udtrykkelige, skriftlige samtykke fritager Sælgeren for enhver forpligtelse. Sælgeren er endvidere fri for ansvar, såfremt manglen eller fejlen skyldes fejlag-tig brug eller reparation foretaget af Køberen eller af en af Køberen an-taget tredjemand.

7.7 Sælgerens afhjælpning eller om- eller efterlevering sker på samme vilkår og under samme forudsætning, som for den oprindelige leveran-ce, herunder som anført i pkt. 5.

7.8 Efter at risikoen for Produkterne er overgået til Køberen, har Sælgeren intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i pkt. 6 og pkt. 7.

7.9 Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemme-side, hvor der er yderligere oplysninger om reklamationsretten ved for-brugerkøb.

8. Produktansvar

8.1 Sælgeren er ansvarlig efter dansk rets regler om produktansvar, med de begrænsninger der følger nedenfor.

8.2 Sælgerens ansvar for erhvervstingsskader er begrænset til DKK 10 mio. ekskl. moms.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 I det omfang det lovligt kan aftales, er Sælgeren ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forret-ningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader.

10. Ugyldighed

10.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne kendes ugyl-dige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestem-melsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller for-ringes deraf.

11. Persondatapolitik, Cookie-politik og Køberens konto

11.1 Sælgerens persondatapolitik kan findes på dette link https://jak.as/privatlivspolitik. Sælgerens Cookie-politik kan findes på dette link https://jak.as/privatlivspolitik

11.2 Køberen har mulighed for at se tidligere ordrer m.v. ved at logge ind på Køberens konto på www.jakworkwear.dk. For behandling af person-oplysninger på kontoen gælder Sælgerens persondatapolitik, jf. pkt. 11.1.

12. Lovvalg

12.1 Alle uoverensstemmelser mellem Sælgeren og Køberen skal afgøres efter dansk ret.

13. Behandling af tvister ved mediation, tvistløsningsnævn og domstolene

13.1 Ønsker Køberen at klage over sit køb, skal Køberen kontakte Sælgeren. Sælgerens kontaktoplysninger er:

J.A.K. WORKWEAR A/S CVR-nummer: 19267687 Energivej 11 6700 Esbjerg E-mail: info@jak.as Tlf: (+45) 76 15 29 29

13.2 Finder Køberen og Sælgeren ikke en løsning, og opfylder en eventuel tvist vedrørende køb af Produkter foretaget på webshoppen på www.jakworkwear.dk betingelserne for klagebehandlingen, kan Købe-ren mod et gebyr indbringe tvisten for Nævnenes Hus, Mæglingstea-met for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved me-diation. For yderligere information henvises til Nævnenes Hus hjemme-side www.naevneneshus.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning ved mediation, kan Køberen mod et gebyr indbringe klagen for Forbru-gerklagenævnet, som udarbejder en juridisk vurdering af sagen.

13.3 Køberen kan ligeledes benyttes den fælleseuropæiske klageportal ODR (Online Dispute Resolution), som kan findes på dette link www.ec.europa.eu/odr. Selve behandlingen af tvisten vil foregå på OTB-platformen, som kommer frem, efter at Køberen har fulgt vejled-ningen på foregående link.

13.4 Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til Betingelserne eller købsaftalen mellem Sælgeren og Køberen, og som én af parterne øn-sker indbragt for de almindelige domstole, skal indbringes ved Retten i Kolding.

14. Ikrafttræden

14.1 Betingelserne træder i kraft den 5. september 2022 og gælder fra og med denne dato.

Handelsbetingelser B2B

Handelsbetingelser for handelskøb foretaget hos J.A.K. WORKWEAR A/S via webshoppen på www.jakworkwear.dk eller i J.A.K. WORKWEAR A/S’ fysiske butikker

1. Anvendelsesområde

1.1 Hjemmesiden www.jakworkwear.dk og den på hjemmesiden tilknyttede webshop ejes og drives af J.A.K. WORKWEAR A/S, CVR-nummer 19267687 (”Sælgeren”). Sælgeren ejer og driver ligeledes to fysiske butikker beliggende på hhv. Energivej 11, 6700 Esbjerg og Vallens-bækvej 46 st., 2625 Vallensbæk.

1.2 Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for handelskøb af varer og serviceydelser (”Produkterne”), samt levering heraf i Dan-mark, foretaget af enhver erhvervsdrivende kunde i eller for dennes bedrift (”Køberen”) enten via webshoppen på www.jakworkwear.dk el-ler i Sælgerens fysiske butikker, og de udgør en integreret del af en-hver købsaftale indgået mellem Sælgeren og Køberen. Betingelserne gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, med-mindre andet er skriftligt aftalt mellem Sælgeren og Køberen.

1.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Sælgeren og Køberen, gæl-der modstridende vilkår og betingelser, herunder men ikke begrænset til modstridende vilkår og betingelser angivet i Køberens ordrer eller anden standarddokumentation fra Køberen, ikke. Dette gælder også i tilfælde, hvor Sælgeren undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridende vilkår og betingelser.

2. Tilbud og ordrebekræftelser

2.1 For salg via webshoppen på www.jakworkwear.dk gælder, at Sælgerens annoncering af Produkterne på www.jakworkwear.dk er en opfordring til at gøre tilbud. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før Sælgeren har accepteret Køberens bestilling af Produktet. Dette sker først, når Køberen modtager en ordrebekræftelse fra Sælgeren. Hvis Sælgeren kan opfylde Køberens bestilling, modtager Køberen en bin-dende ordrebekræftelse per e-mail.

2.2 For salg i Sælgerens fysiske butikker gælder, at alle tilbud afgivet af Sælgeren er med forbehold for udsolgte Produkter. En endelig købsaf-tale indgås først, når Køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræf-telse fra Sælgeren, og kun en sådan ordrebekræftelse er bindende.

3. Priser

3.1 De annoncerede priser gælder kun ved handelskøb.

3.2 De annoncerede priser er opgivet i DKK og er eksklusive moms. Priser-ne er angivet eksklusive fragt- og eventuelle andre forsendelsesom-kostninger.

3.3 De annoncerede priser er vejledende og kan til enhver tid og uden varsel ændres. Der ydes ikke rabat på allerede nedsatte Produkter. Der tages forbehold for trykfejl/systemfejl.

4. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Sælgeren og Køberen, for-falder købesummen til betaling på det angivne leveringstidspunkt, jf. pkt. 5, og uanset om Køberens forhold gør det umuligt at gennemføre levering som aftalt. På hjemmesiden www.jakworkwear.dk kan Køberen i webshoppen betale med Dankort, Visa/Dankort, Visa Kort, Visa Elec-tron, Mastercard, JCB Card, China UnionPay, Diners Club Card og Disc-over Card. Ved betaling med kreditkort pålægges ingen ekstragebyrer. Når Køberen betaler med betalingskort, trækkes beløbet først, når Pro-dukterne sendes fra Sælgeren til Køberen. Webshoppen på www.jakworkwear.dk anvender NETS betalingssystemet. Alle kredit-kortoplysninger sendes krypteret mellem webshoppen og NETS beta-lingssystemet.

4.2 Køberen kan, ud over de i pkt. 4.1 nævnte metoder, betale via en bankoverførsel. Køberen skal overføre betalingen til Sælgerens konto i Nykredit Bank A/S, kontonr. 8117-4539219 (IBAN: DK0581170004539219, SWIFT: NYKBDKKK). Når Sælgeren har regi-streret indbetalingen, sender Sælgeren omgående Produkterne til Kø-beren.

4.3 I tilfælde af at Køberens betaling ikke gennemføres rettidigt og/eller forudsætningerne for at yde en aftalt kredit er væsentligt ændret, er Sælgeren berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Kø-beren, uanset om sådanne leverancer er forbundet på nogen måde.

4.4 Såfremt betaling sker efter sidste rettidige betalingsdag, opkræves Køberen morarenter på 2% per påbegyndt måned af det forfaldne be-løb. Eventuelle opkrævede morarenter og gebyrer forfalder til omgåen-de betaling og skal betales forud for al anden gæld.

4.5 Køberen er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Sælgeren, som ikke er udtrykkelig skriftlig anerkendt af Sælgeren, li-gesom Køberen ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesum-men på grund af modkrav af nogen art.

4.6 Sælgeren forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravi-gelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesum-men med tillæg af evt. påløbne renter og omkostninger er betalt til Sælgeren. Såfremt Produkterne er solgt med henblik på senere at skul-le indarbejdes i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indarbejdelsen eller sammen-føjningen har fundet sted.

4.7 Sælgeren er berettiget til at kræve, at Køberen stiller tilstrækkelig sik-kerhed for rettidig betaling af købesummen, renter, gebyrer, fragtom-kostninger og andre omkostninger, i forbindelse med eller efter indgå-else af købsaftalen mellem Sælgeren og Køberen.

5. Levering

5.1 Såfremt Sælgeren og Køberen skriftligt har aftalt, at Sælgeren skal sende Produkterne til Køberen, sker en sådan forsendelse med General Logistics Systems Denmark A/S (GLS), medmindre andet er aftalt. For-sendelsen kan følges i GLS’ Track&Trace System. De til enhver tid gældende fragtpriser vil altid fremgå af ordren, idet køb for DKK 900 eller mere dog sendes fragtfrit i Danmark (pr. 1. september 2022 ko-ster en forsendelse DKK 39,20 pr. colli ekskl. moms). Priserne på for-sendelse kan ændres uden varsel. For forsendelser til udlandet afreg-nes fragt, uanset købets størrelse, efter de til enhver tid gældende fragtpriser.

5.2 Leveringstidspunktet angivet i ordrebekræftelsen er kun vejledende.

5.3 Køberen er forpligtet til at stille det nødvendige personale til rådighed for aflæsning. Såfremt Køberen ikke opfylder denne forpligtelse, er Sælgeren berettiget, men ikke forpligtet, til at henstille Produkterne på leveringsstedet, hvorved Sælgeren fritages for sine forpligtelser, uan-set om en repræsentant for Køberen er til stede.

5.4 Risikoen for tab af eller beskadigelse af Produkterne overgår til Købe-ren ved levering.

5.5 Eventuelle udgifter som følge af eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Køberens adresse eller et andet af Køberen anvist sted skal betales af Køberen. Køberen skal også betale eventuelle andre omkostninger, der følger af Køberens manglende evne til at modtage Produkterne på det aftalte leveringstidspunkt og på det aftalte leve-ringssted.

6. Ændring og annullering af ordrer

6.1 Køberen er ikke berettiget til at ændre eller annullere en afgivet ordre, hvor der endnu ikke er sket levering, medmindre Sælgeren godkender en sådan ændring eller annullering skriftligt.

6.2 Godkender Sælgeren en ændring eller en annullering, jf. pkt. 6.1, er Køberen forpligtet til at betale omkostningerne forbundet med ændrin-gen eller annulleringen, herunder omkostninger til opbevaring af og sikring af Produkterne, omdirigering af forsendelse m.v. Ved hel eller delvis annullering er Køberen desuden forpligtet til at erstatte Sælge-rens mistede fortjeneste.

7. Returvarer

7.1 Produkterne kan ikke returneres til Sælgeren, medmindre Sælgeren udtrykkeligt godkender en sådan returnering skriftligt.

7.2 Hvis Sælgeren godkender en returnering af Produkterne, skal sådanne Produkter være ubrugte, ikke-defekte og i den originale og intakte emballage. Produkterne skal være fri for snavs og støv etc. Produkter, hvis returnering er accepteret af Sælgeren, krediteres af Sælgeren med fradrag af et af Sælgeren fastsat gebyr til dækning af omkostnin-ger i forbindelse med returneringen, dog vil krediteringen først ske, når Sælgeren har kontrolleret, at Produkterne er i en acceptabel stand som beskrevet i dette pkt. 7.2. Produkter såsom undertøj og lignende varer vil kun blive godkendt til at blive returneret, hvis Produkterne er i original stand og i uåbnet, original emballage. Køberen er forpligtet til at betale returforsendelsen af Produkterne, medmindre returneringen sker på baggrund af en rettidig og berettiget reklamation, jf. pkt. 7.4. Sælgerens kreditering, jf. dette pkt. 7.2, sker ved overførsel til Købe-rens bankkonto, hvorfor Køberen i forbindelse med returneringen be-des angive kontooplysninger samt også vedlægge kopi af ordrebekræf-telse og evt. forudgående korrespondance.

7.3 Sælgeren accepterer aldrig returnering af Produkter, der er specifikt produceret til og/eller specialfremstillet til Køberen.

7.4 Returvarer skal sendes til J.A.K. Workwear A/S, Energivej 11, 6700 Esbjerg. Sker returneringen på baggrund af en rettidig og berettiget reklamation, refunderer Sælgeren, mod modtagelse af behørig kvitte-ring for afsendelse fra Køberen, Køberen for udgifter til returforsendel-sen.

8. Prøver

8.1 Prøver, som Sælgeren har vist eller fremlagt til gennemsyn, illustrerer kun farve, størrelse, pasform og kvalitet generelt, og Sælgeren er der-for ikke ansvarlig for eventuelle variationer, medmindre sådanne varia-tioner er væsentlige og markant afviger i forhold til de viste prøver.

9. Forsinkelse – reklamation og ansvar

9.1 Køberen skal straks efter en konstateret forsinkelse reklamere skriftligt til Sælgeren. Hvis Køberen ikke straks reklamerer, mister Køberen et-hvert krav som følge af forsinkelsen. Ved forsinkelser vil Sælgeren sør-ge for efterfølgende levering hurtigst muligt. I tilfælde af forsinkelse, der overskrider fjorten (14) dage, er Køberen berettiget til at hæve købsaftalen. Er der aftalt successiv levering, er Køberen dog kun beret-tiget til at hæve den del af købsaftalen, som vedrører den forsinkede dellevering.

9.2 Hvis Køberen hæver købsaftalen i henhold til pkt. 9.1, er Køberen be-rettiget til erstatning fra Sælgeren for de meromkostninger, som Købe-ren har i forbindelse med fremskaffelse af lignende produkter fra tred-jemand. En sådan erstatning kan dog ikke overstige 10% af faktura-værdien for de forsinkede Produkter.

9.3 Køberen er ikke berettiget til yderligere erstatning, ud over den i pkt. 9.2 nævnte erstatning, som følge af Sælgerens forsinkelse. Dette gælder, uanset om Køberen hæver eller fastholder købsaftalen.

10. Mangler – undersøgelsespligt, reklamation og ansvar

10.1 Straks efter levering eller modtagelse af Produkterne, og altid før på-begyndelse af ibrugtagning af Produkterne, skal Køberen undersøge de leverede Produkter for at konstatere, at de er mangelfrie.

10.2 Køberen skal straks efter en konstateret mangel reklamere skriftligt til Sælgeren. Afgiver Køberen ikke sådan reklamation, uagtet Køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan Køberen ikke senere gøre den gældende. Har Køberen ikke inden seks (6) måneder efter Produkternes levering til Køberen meddelt Sælgeren, at Køberen vil på-beråbe sig en mangel, kan Køberen ikke senere gøre den gældende. Til reklamationen skal vedhæftes en kopi af fakturaen, samt en beskrivel-se af manglen.

10.3 Ved rettidig og berettiget reklamation, jf. pkt. 10.2, vil Sælgeren, efter Sælgerens skøn, afhjælpe manglen eller sørge for om- eller efterleve-ring.

10.4 Såfremt Sælgeren ikke afhjælper en mangel eller sørger for en om- eller efterlevering, jf. pkt. 10.3, inden for rimelig tid efter, at Køberen har reklameret i henhold til pkt. 10.2, er Køberen berettiget til at hæve købsaftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen ved skriftlig meddelelse herom til Sælgeren.

10.5 Såfremt Køberen hæver købsaftalen, jf. pkt. 10.4, er Køberen beretti-get til at kræve erstatning af Sælgeren for de meromkostninger, som Køberen har i forbindelse med fremskaffelse af lignende produkter fra tredjemand. En sådan erstatning kan dog ikke overstige 10% af faktu-raværdien for de mangelfulde Produkter.

10.6 Såfremt Køberen ikke hæver købsaftalen, jf. pkt. 10.4, er Køberen be-rettiget til et forholdsmæssigt afslag. Et sådant afslag kan dog ikke overstige 10% af fakturaværdien for de mangelfulde Produkter.

10.7 Sælgeren er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes, at Produkterne ikke er opbevaret og anvendt korrekt og forsvarligt og i overensstemmelse med Sælgerens anvisninger, eller skyldes mangelfuld vedligeholdelse, forkert pleje, reparationer og ændringer udført af Køberen samt normal slitage på Produkterne.

10.8 Sælgeren er ikke ansvarlig, såfremt manglen kan henføres til foran-staltninger, der tages eller design, der anvendes på Køberens udtryk-kelige forlangende, eller såfremt manglen forekommer i materialer eller produkter leveret af Køberen.

11. Force majeure

11.1 I tilfælde af at rettidig levering, mangelfri levering eller levering i øvrigt forhindres eller forsinkes som følge af hændelser uden for Sælgerens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, pandemier, epidemier eller sygdom i øvrigt, arbejdskonflikter, herunder strejker, driftsforstyrrel-ser, transportvanskeligheder, manglende eller mangelfuld levering mv. af en tredjepart, herunder insolvens hos Sælgerens leverandør(er) el-ler fabrikant(er) eller lignende, sanktioner eller handelsembargoer, på-bud eller forbud fra offentlige myndigheder eller regeringsindgreb, vil Sælgeren være berettiget til, efter eget valg og uden ansvar, at ud-skyde levering helt eller delvist eller at annullere Køberens ordre helt eller delvist ved skriftlig meddelelse til Køberen hurtigst muligt.

12. Produktansvar

12.1 Sælgeren er ansvarlig efter dansk rets regler om produktansvar i med de begrænsninger, der følger nedenfor.

12.2 Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab i anledning af produktansvar.

12.3 Sælgerens produktansvar er begrænset til DKK 10 mio. ekskl. moms.

12.4 I det omfang Sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køberen forpligtet til at holde Sælgeren ska-desløs i samme omfang, som Sælgerens produktansvar er be-grænset efter Betingelserne. Disse begrænsninger af Sælgerens produktansvar gælder ikke, hvis Sælgerens produktansvar kan henføres til Sælgerens grove uagtsomhed eller forsæt.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1 Sælgeren er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjene-ste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede be-sparelser eller indirekte tab eller følgeskader.

13.2 Et erstatningskrav mod Sælgeren kan ikke overstige fakturabe-løbet for det solgte.

14. Ugyldighed

14.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne kendes ugyl-dige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestem-melsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller for-ringes deraf.

15. Persondatapolitik, Cookie-politik og Køberens konto

15.1 Sælgerens persondatapolitik kan findes på dette link https://jak.as/privatlivspolitik/. Sælgerens Cookie-politik kan findes på dette link https://jak.as/privatlivspolitik/.

15.2 Køberen har mulighed for at se tidligere ordrer m.v. ved at logge ind på Køberens konto på www.jakworkwear.dk. For behandling af person-oplysninger på kontoen gælder Sælgerens persondatapolitik, jf. pkt. 15.1.

16. Lovvalg og tvistløsning

16.1 Betingelserne, og købsaftalen mellem Sælgeren og Køberen, er under-lagt dansk ret med undtagelse af både de danske lovvalgsregler og De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

16.2 Enhver tvist eller uenighed, der opstår som følge af eller i forbindelse med Betingelserne eller købsaftalen mellem Sælgeren og Køberen, skal forsøges løst ved forhandling. Hvis der ikke opnås en mindelig løsning ved en forhandling, er både Sælgeren og Køberen berettiget til at ind-bringe sagen for de almindelige domstole, i hvilket tilfælde Retten i Kolding er det aftalte værneting for retssagens behandling.

17. Ikrafttræden

17.1 Betingelserne træder i kraft den 5. september 2022 og gælder fra og med denne dato.

Shield Check Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Sikker Betaling

Vi tilbyder flere forskellige former for sikrer betalings metoder

Credit Card 1 Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Mulighed for kreditkortbetaling

For ordrer under 499 kroner inkl. moms er leveringsomkostningerne fra 49 kr

User Protection 1 Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Afhentning af pakker

Det er muligt at afhente din pakke i en af ​​vores butikker.

Transfer Van Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Gratis Fragt

Gratis levering gælder for ordrer over 499 kr inkl. moms

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Og få 10% rabat på alle vores produkter
Send Email Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Betalingsmetoder

Maestro payment method image
Visa payment method image
Dankort payment method image
Master card payment method image
Maestro payment method image
Tiverty payment method image

Hurtig og sikker levering

Visa payment method image
Visa payment method image
© 2024 J.A.K. Workwear. Alle rettigheder forbeholdes.
Udviklet af Grumsen Development ApS
Cookie indstilinger